Caspian Gull


1cy

Caspian Gull, 1cy, 28.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene (#1)

Caspian Gull, 1cy, 28.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene (#2)

Caspian Gull, 1cy, 28.7.2012, Storeø, Christiansø, Ertholmene

Caspian Gull, 1cy, 31.7.2012, Sandvig Harbour, Bornholm

Caspian Gull, 1cy, 7.8.2010, Nexø Harbour, Bornholm (#1)

Caspian Gull, 1cy, 7.8.2010, Nexø Harbour, Bornholm (#2)

Caspian Gull, 1cy, 12.9.2010, Norsminde Fjord

Caspian Gull, 1cy, 14.9.2014, Grenaa Harbour

Caspian Gull, 1cy, 26.11.2010, Universitetsparken, Aarhus


2cy

Caspian Gull, 2cy, 11.1.2015, Grenå Harbour

Caspian Gull, 2cy, 8.2.2014, Grenå Harbour

Caspian Gull, 2cy, 9.2.2013, Hirtshals Harbour

Caspian Gull, 2cy, 17.7.2010, Hevring Strand

Caspian Gull, 2cy, 27.12.2009, Jegens Odde, Læsø


3cy

Caspian Gull, 3cy, 3.1.2006, Mosede Harbour, Sjælland

Caspian Gull, 3cy, 28.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene

Caspian Gull, 3cy, 28.7.2012, Storeø, Christiansø, Ertholmene

Caspian Gull, 3cy, 29.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene

Caspian Gull, 3cy, 31.7.2012, Lamberts Nakke, Christiansø, Ertholmene

Caspian Gull, 3cy, 9.8.2009, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, 3cy+, 4.10.2013, Totten, Anholt


4cy

Caspian Gull, 4cy, 7.8.2010, Balka, Bornholm

Caspian Gull, 4cy, 14.9.2014, Grenaa Harbour

Caspian Gull, 4cy, 21.12.2009, Aarhus Harbour

Caspian Gull, 4cy, 23.12.2007, Stubbe Sø

Caspian Gull, 4cy, 30.12.2007, Lakolk Strand, Rømø


4cy+

Caspian Gull, 4cy+, 3.10.2008, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, 4cy+, 20.10.2010, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, 4cy+, 19.11.2004, Aarhus East Harbour

Caspian Gull, 4cy+, 14.12.2008, Blåvandshuk, Blåvand

Caspian Gull, 5cy, 3.1.2010, Aarhus East Harbour


ad

Caspian Gull, ad, 22.1.2012, Grenaa Harbour

Caspian Gull, ad, 28.1.2012, Grenaa Harbour

Caspian Gull, ad, 28.7.2009, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, ad, 28.7.2012, Storeø, Christiansø, Ertholmene (#1)

Caspian Gull, ad, 28.7.2012, Storeø, Christiansø, Ertholmene (#2)

Caspian Gull, ad, 28.7.2012, Storeø, Christiansø, Ertholmene (#3)

Caspian Gull, ad, 28.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene

Caspian Gull, ad, 29.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene

Caspian Gull, ad, 31.7.2012, Vesterskær, Frederiksø, Ertholmene

Caspian Gull, ad, 7.8.2010, Nexø Harbour, Bornholm

Caspian Gull, ad, 9.8.2009, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, ad, 3.10.2008, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, ad, 20.10.2010, Lakolk Strand, Rømø (#1)

Caspian Gull, ad, 20.10.2010, Lakolk Strand, Rømø (#2)

Caspian Gull, ad, 4.11.2010, Feldballe

Caspian Gull, ad, 6.11.2004, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, ad, 9.11.2005, Aarhus East Harbour

Caspian Gull, ad, 9.11.2009, Følle Bund, Rønde

Caspian Gull, ad, 2.-3.12.2010, Aarhus East Harbour

Caspian Gull, ad, 9.12.2009, Kjul Strand, Hirtshals

Caspian Gull, ad, 11.12.2010, Grenaa Harbour

Caspian Gull, ad, 13.12.2008, Lakolk Strand, Rømø

Caspian Gull, ad, 30.12.2007, Lakolk Strand, Rømø  (#1)

Caspian Gull, ad, 30.12.2007, Lakolk Strand, Rømø  (#2)

Caspian Gull, ad, 30.12.2007, Lakolk Strand, Rømø  (#3)

Caspian Gull, ad, 31.12.2010, Grenaa Harbour


Possible Caspian Gull x Herring Gull hybrids

Caspian Gull x Herring Gull, 1cy, 30.12.2010, Odense Kanal

Caspian Gull x Herring Gull, 3cy, 2.2.2013, Vejers Strand

Caspian Gull x Herring Gull, ad, 30.10.2007, Aarhus East Harbour

Caspian Gull x Herring Gull, ad, 2.-3.12.2010, Aarhus Harbour

Caspian Gull x Herring Gull, ad, 28.11.2011, Aarhus Harbour